شرح خبر

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم
tools انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم
شبکه ‏های حسگر نسل جدیدی از شبکه ‏ها هستند که به طور معمول، ازتعداد زیادی
گره تشکیل شده ‏اند و ارتباط این گره‏ ها به صورت بی‏سیم صورت می‏گیرد
.
  نوزدهم اردیبهشت ١٣٩٥ ساعت ١٦:٢٠ نظرات[1]
 

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم

شماره تماس :

44972298

44972580

شبكه­ هاي حسگر بي سيم (WSN :Wireless Sensor Networks) با قابليت مشاهده محيط فيزيكي و پردازش اطلاعات، بستر مناسبي براي تحقق محيط هاي هوشمند و كنترلي ايجاد کرده و پلي ميان دنيای فيزيكی و دنيای مجازی اطلاعاتی فراهم می­کنند. اين شبكه­ ها شامل مجموعه ای از حسگرها مي­باشند كه به صورت بي­سيم به هم متصل بوده و اطلاعات دنيای فيزيكی اطراف خود را جمع­ آوری مي­كنند. هر شبكه حسگر بي­سيم قادر است بر محيط مورد نظر نظارت داشته و آن را كنترل نمايد. امروزه با پيشرفت­هاي صورت گرفته در زمينه حسگرهای هوشمند و مخابرات بي­سيم، امكان ساخت گره ­های حسگر كوچك با هزينه و مصرف انرژی كم فراهم آمده است. اين شبكه­ ها معمولا داراي يك ايستگاه مركزی هستند كه با ساير حسگرها به صورت بي­سيم ارتباط دارد. هر گره حسگر شامل سه بخش حسگر، پردازنده اطلاعات و انتقال اطلاعات مي­باشد. اطلاعات اين گره­ها به صورت مستقيم و يا توسط گره­ های ديگر به ايستگاه مركزي ارسال مي­شوند، سپس اطلاعات گردآوری شده مورد پردازش قرار مي­گيرد و مقدار پارامتر مورد نظر نظير دما، فشار و ... بدست مي­ آيد.

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم

انجام پروژه شبکه حسگر بی سیم

هدف اصلی در این شبکه ‏ها، جمع ‏آوری اطلاعاتی در مورد محیط پیرامون حسگرهای شبکه است‏. نحوه عملکرد کلی این شبکه‏ ها به این صورت است که گره ‏ها اطلاعات مورد نیاز را جمع‏ آوری می‏کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می‏کنند. نظارت ترافیکی، اتوماسیون صنعتی، روبات‏ها، حفاظت ﻧﻈﺎرﺗﻲ- ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ‏ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ­آیند..

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم

ﮔﺮه‏ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺴﮕﺮ، ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ صورت ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ‏اﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ بخش ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، اﻣﻜﺎن اﻧﺪازه‏ﮔﻴﺮي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺻﻮت را دارد و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻧﺪازه­ﮔﻴﺮي ﻣﻲ­ﻛﻨﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه­ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮه­ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ­ﻫﺎي ﮔﺮه­ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮه‏ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﺗﻔﺴﻴﺮ داده‏ﻫﺎي ﺟﻤﻊ­آوري ﺷﺪه را در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. داده‏ﻫﺎي ﺟﻤﻊ­آوري ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ­ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ می‏توانند از نظر زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ‏ باشند. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از آن­ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﻊ داده‏ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. هر گره‌ حسگر تنها می­تواند مقدار محدودی داده را پردازش كند. اما وقتی اطلاعات همه گره‌ها با يکديگر هماهنگ شوند، توانايی اندازه­گيری يك محيط فيزيكی را با جزئيات هر چه بيشتر پيدا می‏كنند. پس يك شبكه حسگر می­تواند به عنوان مجموعه ­ای از گره‌های حسگر كه برای انجام كار خاصی با هم همكاری دارند تعريف شود .

انجام پروژه شبکه حسگر بیسیم

 انجام پروژه نرم افزاری
كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.amuzeshyar.netميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.