» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 203689 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید41978 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید27085 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 28168 9211
دوشنبه 28656 9363
جمعه 29431 9129
شنبه 28714 8986
چهارشنبه 28950 9509
پنجشنبه 31084 9633
سه شنبه 28686 9453
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 41978 12991
جمعه 38838 11403
20الی 24 شب 27085 8443
چهارشنبه 29229 11086
12الی 16 بعدازظهر 33671 11573
سه شنبه 32888 9788