» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 220775 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید46065 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید29533 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 30701 10431
دوشنبه 31505 10440
جمعه 31340 9886
شنبه 31104 9946
چهارشنبه 31171 10406
پنجشنبه 33701 10459
سه شنبه 31253 10416
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 46065 14161
جمعه 41861 12652
20الی 24 شب 29533 9260
چهارشنبه 32041 12338
12الی 16 بعدازظهر 36284 12896
سه شنبه 34991 10677