» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 276480 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید57926 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید34573 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 37942 13767
دوشنبه 39141 13576
جمعه 38871 13076
شنبه 39716 14066
چهارشنبه 40733 14497
پنجشنبه 41407 13632
سه شنبه 38670 13822
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 57926 19130
جمعه 51233 17205
20الی 24 شب 34573 12487
چهارشنبه 43455 16198
12الی 16 بعدازظهر 45996 17126
سه شنبه 43297 14290