» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 185679 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید38170 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید24679 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 25087 8396
دوشنبه 26244 8473
جمعه 26786 8441
شنبه 26364 8334
چهارشنبه 26211 8807
پنجشنبه 28607 8817
سه شنبه 26380 8700
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 38170 11970
جمعه 35119 10511
20الی 24 شب 24679 7844
چهارشنبه 26086 10042
12الی 16 بعدازظهر 30916 10684
سه شنبه 30709 8917