» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 251752 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید52440 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید32339 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 34680 12066
دوشنبه 35705 11920
جمعه 35429 11407
شنبه 36005 12055
چهارشنبه 36957 12652
پنجشنبه 37586 12104
سه شنبه 35390 12213
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 52440 16535
جمعه 46492 14988
20الی 24 شب 32339 10972
چهارشنبه 38576 14344
12الی 16 بعدازظهر 41960 15015
سه شنبه 39945 12563