» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 236719 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 26/12/1395 بازدید2644 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید49797 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید31141 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 32667 11226
دوشنبه 33876 11187
جمعه 33215 10653
شنبه 33758 11054
چهارشنبه 34280 11517
پنجشنبه 35705 11217
سه شنبه 33218 11249
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 49797 15327
جمعه 43917 13824
20الی 24 شب 31141 10094
چهارشنبه 35191 13303
12الی 16 بعدازظهر 38556 13935
سه شنبه 38117 11620